Molinga naturreservat

 

Pilgrimsvei til Nidaros gjennom området. Lett tilgjengelig fra vei. Opparbeidet rasteplass ved Molinga bru. Informasjonsbrosjyre er utarbeidet. Ei høyløe i området ble restaurert i 1989.

Det store myrområdet "Løken" har nasjonal verneverdi. Den verneverdige Molingsdaleskeren går også gjennom området. 

1600 daa. Fredet i 1993. Myr- og våtmarksområde med spesiell verdi for fuglelivet. Ender og vadere opptrer fast i trekktiden om våren, og flere sjeldne og truede artet observes regelmessig, blant annet Dobbeltbekkasin. Andre arter er Brushane, Svømmesnipe, Skjeand og Trane.

 

 

HjemFlytur hjem

RørosviddaMer om Rørosvidda